!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renoveringsregler

Renoveringsregler Brf Starrbäcksängen 1

Styrelsens godkännande krävs för följande åtgärder:

 1. Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.
 2. Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.
 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning - som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

  Gör så här:

 • Du ska i god tid innan renoverings- och ändringsarbeten påbörjas ansöka till styrelsen om godkännande. Skicka arbetsbeskrivningen via mail till styrelsen@brfstarrbacksangen1.se.
 • Du ska förse styrelsen med de handlingar som krävs för styrelsens beslut, såsom bygglov, ritningar, sakkunnigutlåtande m.m. Du står för de kostnader som det kan innebära.
 • Styrelsen behandlar din ansökan på nästkommande styrelsemöte (se kalender i vänstermenyn).
 • Arbete får ej påbörjas utan styrelsens godkännande.

Medlem som planerar att renovera eller bygga om sin lägenhet skall informera sig om föreningens stadgar samt de lagar och normer som gäller.

Av byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) och av konsumenttjänstlag 1985:716 framgår att näringsidkare skall utföra arbetet fackmässigt.

Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman.

Försäkringsbolagen har fört in krav i sina försäkringsvillkor på utförande av auktoriserade företag och utförande enligt branschregler(våtrumsbehörighet & Säker Vatten bl.a.).

Anlita alltid ett auktoriserat företag, då är du säker på att arbetet utförs enligt Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.
Elinstallationer skall utföras av en behörig elinstallatör.
Kräv ett intyg/dokument av entreprenören över utfört arbete.
Det är förbjudet i lag att själv göra elinstallationer och gasinstallationer.

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer:
Elsäkerhetsverket 0550-85 100
GVK Svensk Våtrumskontroll 08-702 30 90
BBV Byggkeramikrådet 08-641 21 25
Säker Vatten AB 08-762 75 40

 

Styrelsen godkännande krävs inte för enklare arbeten såsom ommålning, tapetsering.

 

När du renoverar
Våra fastigheter innehåller många lägenheter och vi därför är många som vid olika tillfällen under veckan kan tänkas vilja utföra arbeten i våra lägenheter. Därför är det nödvändigt att det finns tidpunkter då det är tyst i husen.

 • Arbetstider vardagar kl. 07:00-17:00. Tysta arbeten mellan kl. 07:00-08:00. Arbetstider helger/helgdagar kl. 10:00-16:00 och då är endast tysta arbeten tillåtna.
 • Byggavfall, målarburkar, penslar etc. får inte kastas i soporna utan skall forslas bort genom egen försorg. Färg, spackel, sand etc. får inte spolas ned i avloppen.
 • Trapphus, hiss och allmänna utrymmen måste avstädas kontinuerligt.
 • Vänligen respektera att byggavfall och pallar som parkeras utanför fastigheten ska plockas bort skyndsamt (max en vecka). Om detta inte respekteras kommer bortforsling att ske på medlemmens bekostnad.
 • Vattenavstängning sker lokalt i varje lägenhet och det är absolut förbjudet att på egen hand utan samråd med styrelse eller fastighetsskötare att stänga av vattnet för hela fastigheten.


Ventilation:
Föreningen ser helst att man behåller originalkonceptet med ”volymkåpan”. Den har ett grundflöde samt en timer som öppnar spjället fullt vid matlagning. Nya modeller av kåpor går givetvis att införskaffas. Om man väljer en köksfläkt med kolfilter får den inte anslutas till husets ventilationssystem. Här krävs ett väggfast don som ger grundflöde 15L/s.

Vid ombyggnation av ventilationen är det viktigt att EJ enbart ta bort kökskåpan eller donet i badrummet och låta anslutningen stå helt öppen. Detta av två skäl: dels för att förhindra att fastighetens kanaler/filter och fläktar blir nedsmutsade och dels att systemet bygger på tryckdifferens och fläkten kan då övervarvas och ta skada.

Kontakta alltid styrelsen så får vi titta på detta gemensamt !

 ------------------------------------------

Ovanståendea renoveringsregler är beslutade vid styrelsemöte den 21 september 2015.

/Styrelsen