!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Boendeinformation A-Ö

Byggsopor
Byggsopor som din renovering producerar får inte ställas upp i trapphuset eller på föreningens mark. Samla dina byggsopor inne i lägenheten och beställ en entreprenör som hämtar eller transporterar bort soporna löpande.

Byggavfall och pallar som parkeras utanför fastigheten ska plockas bort skyndsamt (max en vecka). Om detta inte respekteras kommer bortforsling att ske på medlemmens bekostnad.

Byggsopor får inte placeras/slängas i föreningens grovsoprum.

Läs mer under renoveringsregler i vänstermenyn.

Brand, skydda dig och dina grannar mot brand

Stoppa branden
Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kartonger och andra saker. Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. 

Blockera inte trapphuset
Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att hjälpa vid sjukdom eller brand.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand

Bredband

Bredbandstjänst 500-1000 Mbit/s via Ownit ingår i avgiften för bostadsrättsinnehavare. Hyresgäster kan teckna avtal med Ownit.

Cyklar
Märk alla cyklar som används. Omärkta cyklar kan komma att avlägsnas.

Fastighetsskötsel - boendes ansvar
Alla boende har ansvar för vanliga och vardagliga skötselfrågor av fastigheten. 

Den löpande skötseln av fastigheten är grunden för förvaltningen. Genom daglig tillsyn och uppmärksamhet kan fel och brister upptäckas i tid, innan fördyrande kostnader uppstår.

Felanmälan avseende fastigheten görs till Aphos (se Felanmälan i vänstermenyn). Vid behov av brådskande åtgärder som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, t.ex. vattenskada eller hissfel, anlitas jourfirma enligt anslag i portarna eller välj felanmälan i vänstermenyn.

Felanmälan
Välj felanmälan i vänstermenyn.

Fuktspärr
Föreningens ansvar i badrummen går vid fuktspärren. Styrelsen ska alltid meddelas innan badrum modifieras. Se renoveringsregler i vänstermenyn.

Försäkring
Varje medlem är skyldig att teckna bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. Hyresgäster ska inneha hemförsäkring.

Garage
Välj garage i vänstermenyn.

Grill
Välj grill i vänstermenyn.

Hiss
När du behöver transportera tyngre saker i hissen lastar du den jämnt fördelat i hisskorgen med utgångspunkt i mitten av korgen.

Hissdörrar
Hissdörrarna går i skåror. Särskilt vintertid samlas grus i skårorna som kan påverka hissdörrarnas funktion. Tag för vana att dammsuga skåran på ditt våningsplan.  

Kivra
Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Rådrum AB som har hand om vår ekonomiska förvaltning är ansluten till Kivra. Anmäl dig till Kivra så får du dina avier för hyra och avgift via Kivra.

Köksavlopp
Avloppsrören spolas med jämna mellanrum. Trots det kan det uppstå stopp, främst i köksavloppet. För att om möjligt undvika stopp rekommenderas att kokande vatten med rikligt av diskmedel hälls i avloppet. Kaustiksoda ska inte användas eftersom det innebär en risk att skada avloppsstammarna.

Låsbricka till soprum
Välj soprum i vänstermenyn.

Lägenhetsdörr
Dörren till lägenheten är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Men när det gäller dörrens front, sidan ut mot trappan, accepteras endast två färger; den ursprungliga gula färgen och vitt (färgkod RAL 9016). 

Malajen
Välj Föreningslokalen Malajen i vänstermenyn.

Motion till föreningsstämma
  1. Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
  3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.
  4. Använd "att-satser". Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att…
  5. Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. Ange gärna kontaktuppgifter så styrelsen kan ställa följdfrågor om nödvändigt.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari. 

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

Namn på lägenhetsdörr och i port
Kontakta Aphos för åtgärd. Gäller inte vid andrahandsuthyrning.

Odlingslådor
Föreningen har fyra odlingslådor på en av våra gårdar. Är du intresserad av att få möjlighet att låna en av dem en sommarsäsong? Kontakta i så fall Mats Finnson via mejl; förnamn_efternamn@hotmail.com

Ordningsregler
Välj ordningsregler i vänstermenyn.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
OVK är en funktionskontroll av ventilationssystem som enligt SFS 1991:1273 ska göras regelbundet i alla svenska byggnader. Bostadrätthavaren ansvarar för ventilationsystemet i den egna lägenheten. Om det vid obligatorisk ventilationskontroll (OVK) upptäcks att ventilationen i lägenheten satts ur spel kommer detta att åtgärdas på bostadsrättshavarens bekostnad.

Parkering
Parkering på våra gårdar är inte tillåten. Skyndsam i och urlastning av bilar kan ske på gårdarna.

När du anlitar hantverkare, upplys dem om parkeringsförbudet på våra gårdar.

Personuppgifter
Föreningens policy för personuppgifter hittar du i vänstermenyn under rubriken "Stadgar och protokoll föreningsstämma".

Portkod
För att säljare och andra inte ska komma in i vår fastighet påminns alla boende om att inte lämna koden till obehöriga. 

Renoveringsregler
Välj renoveringsregler i vänstermenyn.

Råttor
Mata inte fåglar i närheten av husen. Fröna som ramlar ner lockar till sig råttor.

Rökning
Rök inte så att grannarna störs. Släng inte fimpar på marken.

Sopor
Välj soprum eller sopsug i vänstermenyn.

Spiskåpa
Köksfläkt får inte anslutas till det centrala ventilationssystemet utan endast spiskåpa. Har köksfläkt ändå anslutits ska medlemmen omgående åtgärda sådant fel.

Styrelsen
För kontakt med styrelsen, skicka mejl till styrelse@brfstarrbacksangen1.se. Styrelsens medlemmar hittar du under kontakt i vänstermenyn.

Tillträde till lägenhet
Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och underhåll. Normalt aviseras detta en vecka i förväg. Du som inte vistas i din lägenhet under en längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till styrelsen för nödvändiga kontakter.

Trapphusen
Trapphusen ska hållas fria för att minimera brandrisk samt underlätta sjuktransporter.
Trappstädningen innefattar även dammsugning för att minska risken för problem med hissarna. Men dammsug gärna bort grus från hissdörrarnas spår på det egna våningsplanet.
I varje port står en sopkvast att utnyttja så att dörren kan stängas även om det är snö ute.

TV
Föreningen har tecknat gruppavtal med Com Hem. TV-abonnemang TV Silver samt en enkel digitalbox via Com Hem ingår därmed i din avgift /hyra.  Kontakta Com Hems kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 eller surfa in på www.comhem.se/gruppavtal om du vill använda tjänsterna i gruppavtalet.

Com Hem erbjuder rabatter på större tv-abonnemang.

Även analoga kanaler finns tillgängliga i nätet.

Tvättstugan
Tänk på tvättekonomin när du tvättar i tvättstugan. Använd inte maskinerna för tvätt av enstaka plagg.

Uthyrning
Enligt stadgarna får en bostadsrättsinnehavare upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Inte ens delar av bostaden får upplåtas om det kan innebära men för föreningen eller någon medlem i föreningen.

Valberedningen
Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av styrelsearbetet. Valberedningen väljs på årsstämman. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen. Välj Styrelse - Kontakt i vänstermenyn.

Varmvatten i badrum
Välj Allmänna råd i vänstermenyn.

Värme
Välj Allmänna råd i vänstermenyn.

 

 

 

 

 

 

Dokument

Boendeinfo september 2013.docx 2013-09-18
Boendeinfo 6 november 2014.docx 2014-11-06
Boendeinformation feb 2017.docx 2017-02-20
Boendeinformation mars 2016.pdf 2017-02-20
Boendeinformation september 2015.pdf 2017-02-20

Uppdaterad 2019-01-30